Header Ads

อว.ขานรับนโยบายรัฐบาล ออกประกาศ กมอ. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย ยกเครื่องการเรียนการสอน ปรับสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ การวัดผลเทียบเท่าระดับสากล

 

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ได้ออกประกาศ เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2567  ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาภาษาอังกฤษในนักศึกษาให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้สถาบันอุดมศึกษากำหนดนโยบายเป้าหมาย รวมถึงแผนดำเนินการในการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของบัณฑิตให้มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการสื่อสารที่ใช้การได้ 


รมว.อว.กล่าวต่อว่า ในแผนดำเนินการแต่ละสถาบันอุดมศึกษาจะต้องปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน การทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ด้วยตนเอง และต้องจัดให้นักศึกษาทุกคน สอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ตามแบบทดสอบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นหรือแบบทดสอบตามมาตรฐานสากลอื่น ๆ โดยเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน และสถาบันอุดมศึกษา อาจพิจารณานําผลการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผลการศึกษาหรือจัดทําเป็นประกาศนียบัตร ทั้งระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยเทียบเคียงเกณฑ์ของ CEFR


“ทั้งนี้ เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว ไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการจบการศึกษาของนักศึกษาแต่จะเป็นแนวทางในการประเมินแผนดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา” น.ส.ศุภมาส กล่าว

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.