Header Ads

สจล. ชี้ เทรนด์หลักสูตร 2 ปริญญา สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จที่มากกว่า

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

การบริหารจัดการ หลักสูตร 2 ปริญญา มีความน่าสนใจหลายอย่าง โดยเฉพาะหากสามารถเข้าไปร่วมมือกับหน่วยงานการศึกษาทั้งภายใน และภายนอก หรือแม้แต่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยไทย และในต่างประเทศ  ทำให้มีโอกาสการเติบโตทางด้านวิชาการค่อนข้างมาก ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มีแนวทางในการบริหารจัดการด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับปรุงและสร้างหลักสูตรใหม่ โดยเฉพาะหลักสูตร 2 ปริญญา เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ ด้านการบริหารจัดการด้านวิชากร ที่แข็งแกร่ง 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สจล. กล่าวว่า ความเติบโตด้านหลักสูตร 2 ปริญญา (Double Degree) ซึ่งเป็นการเรียน 1 หลักสูตร แต่จะได้รับ 2 ปริญญา คือจาก สจล .เอง และจากสถาบันการศึกษาที่ได้ร่วมมือกันจัดทำหลักสูตร เช่น หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ (นานาชาติ) ในระดับปริญญาตรี โดยวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอินฮา ประเทศเกาหลีใต้ หรือจะเป็นหลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท สาขาการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ และเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และจากความร่วมมือของคณะภายใน สจล. ในหลักสูตรวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ(AGRINOVATOR) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร / หลักสูตร international Program คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) และ คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) / หลักสูตร AgriBiz-Econ ของคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจ

ความเติบโตด้านหลักสูตรนานาชาติ เป็นหลักสูตรที่จัดทำเพิ่มขึ้นให้มีความสอดคล้องและความเหมาะสมของสถานการณ์โลกอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบมีความยืดหยุ่นและเหมาะสมของแต่ละคณะ โดยมีหลักสูตรที่น่าสนใจ เช่น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ / หลักสูตร Doctor of  Dental Surgery คณะทันตแพทยศาสตร์ / หลักสูตร Business Information Technology คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / หลักสูตร Culinary Science and Foodservice Management (International program) คณะอุตสาหกรรมอาหาร / หลักสูตร Industrial and Engineering Chemistry (International Program) คณะวิทยาศาสตร์ / หลักสูตร B.Eng. Chemical Engineering (International Program) คณะวิศวกรรมศาสตร์       

ความแข็งแกร่งด้านวิชาการ จาการที่ สจล. ได้รับการยอมรับและเชื่อมั่นจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้เราได้มีโอกาสได้ร่วมมือกับหน่วยงานชั้นนำระดับโลกในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเฉพาะทางขึ้นมาเพื่อผลิตบัณฑิต ผู้เชี่ยวชาญรองรับอุตสาหกรรม และโลกอนาคต จึงทำให้ สจล.ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นแต่ยังคงให้การสนับสนุนด้านต่างๆ และกำกับดูแล

1. มหาวิทยาลัย CMKL เกิดขึ้นจากเป็นความร่วมมือ ระหว่าง สจล. กับ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรยุคใหม่ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัย


2. 42 Bangkok  เกิดขึ้นจากเป็นความร่วมมือ ระหว่าง สจล.กับ Ecole 42 Paris ประเทศฝรั่งเศส เป็นสถาบันโปรแกรมเมอร์ระดับโลก ได้จัดตั้งขึ้นด้วยเล็งเห็นถึงโอกาสและแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลในไทย ผ่านการพัฒนาศักยภาพโปรแกรมเมอร์ร่วมขับเคลื่อนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย

3. โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกที่มุ่งเน้นการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เป็นพิเศษ โดยมีคอร์สเรียน AP ตามหลักสูตรประทศสหรัฐอเมริกา เน้นการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ ตลอดจนคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (STEM) ดังนั้นบรรยากาศการเรียนจะสนับสนุนให้นักเรียนพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ และความพิเศษของนักเรียนที่นี่อย่างหนึ่งคือสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของนักศึกษาระดับปริญญาของ สจล. ได้ เช่น ห้องสมุด หอพัก สนามกีฬา ตลอดจนบางวิชาจะเป็นอาจารย์ของ สจล.เองที่เข้าร่วมสอนด้วย นอกจากนี้นักเรียนสามารถเลือกเรียน Track ที่เรียกว่า “Pathway to KMITL” เข้าสู่การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่ สจล. ได้

4. สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (KOSEN - KMITL) หรือสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการก่อตั้งตามโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เป็นฝ่ายขับเคลื่อนดำเนินการ เปิดสอนในหลักสูตรอนุปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ในหลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และในปี 2567 จะเปิดหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร 2 ปริญญาได้ที่ Link นี้  https://curriculum.kmitl.ac.th/ 
No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.