Header Ads

สมาคมเพื่อนชุมชน เดินหน้า ผลักดัน ส่งเสริมความรู้ ให้กับผู้ประกอบการ ประสานความร่วมมือกันมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ของจังหวัดระยอง

สมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุด
คอมเพล็กซ์ จ.ระยอง ได้แก่ กลุ่ม ปตท. เอสซีจี โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กลุ่ม บ.ดาวประเทศไทย และกลุ่มจีพีเอสซี เพื่อสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุดที่รวมตัวกันเป็นครั้งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมประสานและพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความจริงใจ จริงจัง มุ่งมั่นแก้ปัญหาร่วมกัน ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ด้วยการดูแลเอาใจใส่ชุมชน ทั้งในด้านการส่งเสริมพัฒนา  ด้านสุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจฐานราก และด้านสังคม จากความร่วมแรง ร่วมมือและร่วมใจของผู้ประกอบการนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่จริงจังและยั่งยืนต่อชุมชน อุตสาหกรรมและประเทศชาติต่อไป
   
นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมเพื่อนชุมชน ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) จัดประชุมสัมมนาเรื่อง “เครื่องมือ กลไก และเทคโนโลยี ในการลดก๊าซเรือนกระจกของผู้ประกอบการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์และเทคโนโลยีในกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในกิจการของตน ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม  และสอดรับกับนโยบายของคณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดระยอง  ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกำหนดแผนงานและโครงการต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
งานประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต เนียมสุวรรณ ผู้จัดการโครงการ สำนักรับรองคาร์บอนเครดิต (สรค.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อเครื่องมือและกลไกในการลดก๊าซเรือนกระจก และ หลักการของเทคโนโลยีการดักจับ และกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งมีการแบ่งปัน Best Practice จากบริษัทสมาชิกในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ Dow(หัวข้อ : Dow Sustainability Goal & GHG Reduction Initiative) GC(หัวข้อ : Reduce Steam Consumption at DIPB Columm V-1103) SCGC(หัวข้อ : Smart Steam Optimization AI Supervisory) GPSC(หัวข้อ : CO2e Emission Reduction Project Upgrade Gas Turbine Filter from E10 to E12) และ BIG(หัวข้อ : Hydrogen for Mobility)

 ทั้งนี้ สมาคมฯ ยังมีบทบาทสำคัญในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อน
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การส่งเสริมให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาร่วมกันในปัจจุบัน และพร้อมผลักดันการทำงานให้สอดคล้องกับแผนของคณะทำงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดระยอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งภาระกิจหลักของสมาคมฯ ที่เป็นส่วนหนึ่งในฐานะคณะทำงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก และมุ่งสู่ Net Zero ตามที่หลายๆ โรงงานได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ พร้อมจับมือกันมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และบรรลุเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.