Header Ads

มาดามแป้ง แจ้งการลาออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัดมหาชน

ตามที่ได้มีข่าวแจ้งการลาออกของข้าพเจ้าจากตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัดมหาชน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปนั้น

ข้าพเจ้าขอเรียนว่า การลาออกดังกล่าว เป็นดำริริเริ่มของข้าพเจ้าโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  ตั้งแต่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

โดยข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริม และมอบหมายให้รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสองท่าน คือ นางปุณฑริกา ใบเงิน และนายวาสิต ล่ำซำ ขึ้นมาทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการร่วมกันแทนข้าพเจ้า อันเป็นการบริหารจัดการภายใน เพื่อให้องค์กรมีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปัจจุบัน


ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) และกรรมการของบริษัท และยังคงทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่นำพาองค์การไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จต่อไป 


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.