Header Ads

“ศุภมาส” รมว.อว. ร่วมหารือ ม.ชิงหัว สาธารณรัฐประชาชนจีน ขยายความร่วมมือด้านการอุดม-วิทย์ ร่วมผลิตบัณฑิตไทย-จีนตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

เมื่อวันที่ 1 ก.พ. นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ชิว หย่ง (Prof. QIU Yong) เลขาธิการพรรคและนายกสภามหาวิทยาลัยชิงหัว สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ พร้อมร่วมหารือความร่วมมือด้านการอุดมศึกษา โดยมีแพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษา รมว.อว. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว. ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ ผู้ตรวจราชการ อว. เข้าร่วม ณ ห้อง 3B ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. (โยธี)

นาวสาวศุภมาส กล่าวว่า อว. มีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of Science – CAS) และกระทรวงศึกษาธิการของจีน แต่มหาวิทยาลัยไทยมีเพียงจำนวนน้อยที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชิงหัว ในโอกาสนี้จึงขอให้ศาสตราจารย์ชิว หย่ง พิจารณาสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชิงหัวกับมหาวิทยาลัยไทยให้มากขึ้น โดยเฉพาะด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การทำวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย รวมถึงการทำวิจัย หรือการพัฒนาหลักสูตรร่วม ขณะเดียวกัน ขอเสนอให้มีความร่วมมือระหว่างกันในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินงานความร่วมมือที่ใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในการพัฒนาชนบท และการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้าน ศาสตราจารย์ชิว หย่ง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยชิงหัวมีความโดดเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชิงหัวได้มีการบ่มเพาะบุคลากรด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาด้านนวัตกรรม รวมถึงธุรกิจสตาร์ทอัพ (Start-up) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยชิงหัวพร้อมที่จะรับนักศึกษาไทยที่มีศักยภาพและคุณภาพเพื่อเข้าศึกษาต่อ และขอเชิญ รมว.อว. และคณะไปเยือนมหาวิทยาลัยชิงหัวเพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 
No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.