Header Ads

รฟฟท. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จ.นครสวรรค์

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ 

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า กฐินพระราชทาน เป็นกฐินที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้แก่หน่วยงานราชการ องค์กร คณะบุคคล หรือบุคคลผู้ประสงค์ขอรับพระราชทานนำไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวง ทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และในส่วนของ กฐินกาล มีกำหนดระยะเวลา 1 เดือน หลังออกพรรษา 1 วัน ระหว่างวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี พุทธศาสนิกชนจะร่วมทำบุญถวายผ้ากฐิน เพื่อเป็นการสืบทอดและทำนุบำรุงประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง


ทั้งนี้ เนื่องในเทศกาลกฐิน พุทธศักราช 2566 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2566 ตามที่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. โดยมีนายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รวมทั้งข้าราชการภาคส่วนต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญ และร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมียอดเงินบริจาคถวายโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 1,385,999 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ในโอกาสนี้ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดวรนาถบรรพต, โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ อีกด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ผลานิสงส์แห่งการถวายผ้าพระกฐินครั้งนี้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นฉัตรแก้วปกเกศอาณาประชาราษฎรตลอดไป รวมทั้งบันดาลให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญกุศล มีจิตตั้งมั่นในความดีงาม ถึงพร้อมด้วยสรรพกำลังในอันที่จะบำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป   

วัดวรนาถบรรพต ถือเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 1962 ในสมัยสุโขทัย โดยพระยาบาลเมือง เพื่ออุทิศแด่พระยารามผู้น้อง ที่ได้สิ้นพระชนม์ระหว่างศึกสงครามกับหัวเมืองฝ่ายใต้ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปรากฏในศิลาจารึก 2 หลัก วัดวรนาถบรรพต เดิมชื่อว่า วัดกบ หรือวัดเขากบ ตามชื่อของภูเขา หรือเรียกตามหลักฐานในศิลาจารึกสมัยสุโขทัย ชื่อว่า วัดปากพระบาง ต่อมาสมเด็จพระวันรัตน์(เฮง เขมจารี) เจ้าคณะมณฑลได้มาตรวจการคณะสงฆ์ จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น วัดวรนาถบรรพต มาจนถึงปัจจุบัน 
No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.