Header Ads

วช. ร่วมผนึกกำลัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ สร้างโอกาสทางการตลาดให้สินค้านวัตกรรมในกลุ่มธุรกิจบริการความงามและสุขภาพ (Wellness)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย ในการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจบริการความงามและสุขภาพ (Wellness)” ผลักดันและสร้างโอกาส ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงและเสริมสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ธุรกิจบริการความงามและสุขภาพ (Wellness) โดยมี นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธาน พร้อมนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นางสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 วช. เข้าร่วมการสัมมนาฯ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และผ่านระบบ Zoom Meeting 

นางสุภาพร โชคเฉลิมวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 1 วช. กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยภายใต้การดำเนินงานของ Innovative house การสัมมนาครั้งนี้ วช. ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาสินค้าและจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการของสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย และร่วมรับฟังแนวคิดความต้องการในการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการ โดย วช. จะทำงานร่วมกับกองธุรกิจภูมิภาคและชุมชนในการผลักดันและยกระดับสินค้า DBD Smart local  ให้มีนวัตกรรมที่จะสร้างอัตลักษณฺและความโดดเด่นด้วยการวิจัยและพัฒนาให้สินค้ามีมาตรฐานการผลิตที่ดี มีความปลอดภัยและยกระดับสินค้าให้พรีเมี่ยมยิ่งขึ้น  ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ให้สามารถเพิ่มการแข่งขันและผลักดันให้เกิดการสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดต่อไป ซึ่งถือเป็นพันธกิจที่สำคัญของ วช. ในการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาตลอดจนการผลักดันสินค้านวัตกรรมให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อีกด้วย   

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจบริการความงามและสุขภาพ (Wellness)” ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - วช. และผู้ประกอบการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการจับคู่ธุรกิจโดยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผลงานวิจัยที่ วช. ให้การสนับสนุนผ่านการดำเนินงานของ Innovative house และผลิตภัณฑ์ DBD Smart local ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสและช่องทางธุรกิจคู่ค้ากับสมาพันธ์สมาคมสปาแอนด์เวลเนสไทย เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการเพิ่มมูลค่า สร้างตลาด สร้างธุรกิจให้กับเครือข่ายธุรกิจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังจะได้แนวคิดในการต่อยอดเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าและตลาดอีกด้วย ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เกิดความเข้มแข็ง เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.