Header Ads

เจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก คุมเข้มมาตรฐานบริการระบบโลจิสติกส์ทางน้ำรับลงทุน-ท่องเที่ยว

เจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 เปิดแผนเชิงรุก 4 ภารกิจ เข้มข้นยกระดับความปลอดภัยทางน้ำ พัฒนาศักยภาพ การขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ดูแลด้านสิ่งแวดล้อม และการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้สอดรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อจัดระเบียบระบบการเดินเรือ และให้บริการท่องเที่ยวทางน้ำให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

กรมเจ้าท่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 (ชลบุรี) (จภ.6) มีภารกิจเป้าหมายของ จภ.6 มีพื้นที่ขอบเขต และหน้าที่ในการกำกับดูแล รับผิดชอบครอบคลุม 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครนายก โดยมีสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในสังกัด จำนวน 7 สาขา ประกอบด้วย สาขาชลบุรี, สาขาพัทยา , สาขาระยอง , สาขาจันทบุรี , สาขาตราด , สาขาสมุทรปราการ และ สาขาฉะเชิงเทรา เพื่อการกำกับดูแลพื้นที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การพาณิชยนาวี กฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมเจ้าท่า

ทั้งนี้ จภ.6 ได้วางแผนปฏิบัติการเชิงรุกภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อการยกระดับความปลอดภัย โดย กำหนดเขตการเดินเรือออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านความปลอดภัยทางน้ำ ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามข้อปฏิบัติตามมาตรการของพัทยาโมเดล และนโยบายของกรมเจ้าท่า ได้เน้นความสำคัญ ในการบริหารจัดการเส้นทางสัญจรทางน้ำ โดยมีการจัดระเบียบเขตพื้นที่ทางน้ำบริเวณพื้นที่อ่าวพัทยา โดยกำหนดโซนว่ายน้ำ , กิจกรรมทางน้ำ เล่น Banana Boat และ Jetski โซนสำหรับจอดเรือประมง โซนเรือลากร่ม เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ  ที่ปัจจุบันมีจำนวนเรือ ที่ใช้ท่าเรือรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ส่วนพื้นที่จังหวัดระยอง ได้มีการจัดระเบียบเขตพื้นที่ทางน้ำ ทั้งการเดินเรือ การวางทุ่น หรือเครื่องผูกจอดเรือ พื้นที่สำหรับจอดเรือชั่วคราว โดยไม่ให้กีดขวางทางเรือเดินอื่นๆ ในช่วงเทศกาลและวันหยุด ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.