Header Ads

เจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 รุกปฏิบัติการดูแลขนส่งทางน้ำปลอดภัย เช็คลิสต์อุปกรณ์ประจำเรือพร้อมใช้ให้บริการผู้โดยสารเพียงพอ

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 (เชียงใหม่) โดย สาขาพิษณุโลก เดินหน้าใช้มาตรการ คุมเข้มด้านความปลอดภัยทั้งระบบ  เดินหน้าตรวจสอบใบอนุญาต คนเรือ อุปกรณ์ประจำเรือพร้อมใช้งานตลอดเวลา  ลดการสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สิน ในการบริการขนส่งทางน้ำ โฟกัสแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่รับผิดชอบ สร้างความเชื่อมั่นประชาชน
กรมเจ้าท่า โดย  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 (เชียงใหม่) (จภ.1)   มีภารกิจเป้าหมายของ จภ.1 โดยมีขอบเขต และหน้าที่ในการกำกับดูแลในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย  สาขาเชียงใหม่, สาขานครสวรรค์, สาขาเชียงราย, สาขาพิษณุโลก และสาขาแพร่  ตามนโยบายของกรมเจ้าท่า และกระทรวงคมนาคม  เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รวมทั้งกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมเจ้าท่า 
ทั้งนี้ จภ.1 ได้วางระบบตรวจสอบ และคุมเข้มของการให้บริการขนส่งทางน้ำ ทั้งตรวจสอบใบอนุญาตคนเรือ ใบอนุญาตเดินเรือ และอุปกรณ์ประจำเรือในการโดยสารทางน้ำ อุปกรณ์ประจำเรือ แพชูชีพ พวงชูชีพ เสื้อชูชีพ ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเขตรับผิดชอบของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 ครอบคลุมสาขาเชียงใหม่, สาขานครสวรรค์, สาขาเชียงราย, สาขาพิษณุโลก และสาขาแพร่  มีปริมาณการใช้ ขนส่งทางน้ำและการให้บริการท่องเที่ยวทางน้ำเป็นจำนวนมาก   จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ
ทั้งนี้ในแนวทางการดำเนินการของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวก กับผู้ประกอบการ  โดยตรวจความพร้อมเรือ-แพโดยสาร รวมถึงตรวจเอกสารประจำเรือ ณ จุดจอดเรือ (ชั่วคราว) ในแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำต่างๆ  อาทิ 
เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีเรือ-แพโดยสาร จำนวน 2 ลำ (บรรทุกผู้โดยสาร จำนวน 12 คน)  พร้อมการจัดส่งเจ้าหน้าที่
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ดูแลความปลอดภัยขึ้น- ลง  บริเวณท่าเทียบเรือเพื่อไม่ให้บรรทุกเกินพิกัดของความจุ ที่ได้รับอนุญาต และมีการกำชับเจ้าของเรือให้ดำเนินการตามข้อกำหนดของกรมเจ้าท่า  ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ประชาชน สามารถแจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเห็นความไม่ปลอดภัยในการให้บริการ


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.