Header Ads

ผู้ว่าฯ เพชรบุรี คุมน้ำเมา จับมือ 26 หน่วยงาน ขับเคลื่อนงานบุญประเพณี ปลอดเหล้าปลอดภัยจังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันนี้ 27 ก.ค.66 ที่ห้องประชุมยงค์ นพคุณ กศน.จังหวัดเพชรบุรี นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้โอวาทกล่าวคำนำปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา และเป็นประธานในการลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ งานบุญประเพณีปลอดเหล้า ปลอดภัยจังหวัดเพชรบุรี ร่วมด้วย เภสัชกรสงกรานต์ ภาคโชคคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า นายมานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นางสาวอุบลวรรณ คงสว่าง ผู้จัดการเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันตก นายอำเภอทั้ง 8 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สื่อมวลชน ประชาชน ร่วมกิจกรรม
นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า หน่วยงานภาคีความร่วมมือจังหวัด ร่วมกับเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดเพชรบุรี เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันตกและสำนักงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้า ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดทำบันทึกความร่วมมือ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงาน สร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ในการร่วมกันจัดการปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดปัจจัยเสี่ยงในจังหวัดเพชรบุรี สนับสนุน ส่งเสริม การดำเนินงานสถานศึกษา เครือข่ายเยาวชนให้มีความตระหนักในเรื่องโทษพิษภัยและป้องกันนักดื่มและนักสูบหน้าใหม่ สร้างนวัตกรรมวิถีใหม่ ค่านิยมในงานเทศกาล งานบุญประเพณี ปลอดสุราและบุหรี่ ลดแรงสนับสนุนการดื่ม เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมายของธุรกิจแอลกอฮอล์และบังคับใช้กฎหมาย 
มีหน่วยงานภาคีความร่วมมือเข้าร่วมลงนาม ประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอ 8 อำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบุรี ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี ปภ.เพชรบุรี คุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทน สสส. และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.