Header Ads

ตื่นตาตื่นใจกับงานวิจัยและนวัตกรรม!!!วช. ชวนชม “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566” กลางกรุง 7-11 สิงหาคม นี้ ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศร่วม จัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2556 หรือ Thailand Research Expo2023 ภายใต้แนวคิด “วิจัยไทยก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน”  


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย และนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีประโยชน์  และมีศักยภาพพร้อมใช้ เพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ไปใช้ และนำไปสู่การกระจายโอกาสให้เกิดการเข้าถึงฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม


ในปีนี้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบนิทรรศการหัวข้อต่างๆกว่า 1000 ผลงาน จากหน่วยงานเครือข่ายระบบวิจัย จำแนกประเภทของงานวิจัยได้ทั้งสิ้น 6 กลุ่มงาน  ได้แก่ งานวิจัยด้านการแพทย์สาธารณสุข // ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง //  ด้านการศึกษา //  ด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ // ด้านการเกษตร พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร // ด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น 


นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีการประชุมที่น่าสนใจกว่า 100 หัวข้อเรื่อง อาทิ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วยวิจัยและนวัตกรรม  การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ - ชุมชนเข้มแข็งและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  CEO Forum for Net Zero ฯลฯ ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://researchecxporegis3com ได้ตั้งแต่วันนี้  - 11 สิงหาคม 2566 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด  หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคคลากรงานวิจัย กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) โทรศัพท์ 02 579 1370 -9 ต่อ 515  517-19 และ 524  


วช. ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566หรือ Thailand Research Expo2023 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 22-23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.researchexpo.go.th No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.