Header Ads

กรุงเทพประกันภัยร่วมปลูกจิตสำนึกเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มอบเงินสนับสนุนค่ายฮีโร่ลุ่มน้ำลี้ ปี 2 จำนวน 150,200 บาท

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในการดูแลผืนป่าต้นน้ำ รักษาดิน และลุ่มน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยนางสาวปรางทอง รัตนพิบูลวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการสาขาลำปาง เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 150,200 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านผาลาด จังหวัดลำพูน สำหรับการจัดกิจกรรมค่ายฮีโร่ลุ่มน้ำลี้ ปี 2 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนตามแนวพระราชทานอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง” ให้สามารถพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน โดยมี ดร.กุลชนกนันท์ ธนโชติกิจเกื้อกูล (ยืนกลาง) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์การเรียนรู้ห้วยแม่ฮู โรงเรียนบ้านผาลาด ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อเร็วๆ นี้

 

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ BKI รวมใจอาสาพัฒนาสังคม ซึ่งบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความตั้งใจจะช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ เป็นผู้นำเสนอแผนกิจกรรม โดยบริษัทฯ ช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากรในการจัดกิจกรรมให้สำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อปลูกจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้และเป็นแรงบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์ความดีให้แก่สังคมต่อไปในอนาคต 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.