Header Ads

กิจกรรม Road Show งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดลำพูน (Lamphun Cultural Product of Thailand Fair 2023)

 กิจกรรม Road Show งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดลำพูน

(Lamphun Cultural Product of Thailand Fair 2023)

ภายใต้โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

จากแผนพัฒนาจังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “เมืองแห่งความสุข บนความพอเพียง” โดยมีประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง คือ การเป็นเมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนบนพื้นฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากิจกรรมและของที่ระลึกที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ขณะเดียวกันก็สามารถสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไปพร้อมกัน ซึ่งการพัฒนาปรับปรุงตลอดจนการสร้างสรรค์ใหม่ของสินค้าที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมเป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานราก รักษารากเหง้าองค์ความรู้ภูมิปัญญา หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตอย่างยั่งยืนผ่านทุนทางวัฒนธรรมที่มีในท้องถิ่น

นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวในพิธีเปิดงานกิจกรรม Road Show งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดลำพูน(Lamphun Cultural Product of Thailand Fair 2023)  ภายใต้โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ  ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม ๙ แขวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร  ว่า การพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย หรือ CPOT ของจังหวัดลำพูน เป็นกระบวนการสำคัญกระบวนหนึ่งที่จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากองค์ความรู้ภูมิปัญญามีความก้าวหน้าทั้งในมิติเชิงคุณภาพ และมิติเชิงคุณค่า อันเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่ไปพร้อมกัน เพื่อให้จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่เข้มแข็งในด้านการนำเอาทุนวัฒนธรรมของตนเองมาสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ธำรงรักษาวิถีวัฒนธรรม และเป็นจังหวัดแห่งหมุดหมายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

การจัดกิจกรรม Road Show งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จังหวัดลำพูนนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ 

๑. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนให้เป็นสินค้าเชิงสร้างสรรค์และเป็นของที่ระลึกเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ ที่สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน และธำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ได้อย่างยั่งยืน

๒. เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้เข้าถึงการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมได้หลากหลายท่ามกลางรูปแบบการตลาดยุคใหม่ที่มีความทันสมัย และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

๓. เพื่อนำเสนอ และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จัก อันเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมและกลุ่มเป้าหมายการตลาดเชื่อมโยงถึงกันได้มากขึ้น

นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งในด้านประเพณีวัฒนธรรม องค์ความรู้ภูมิปัญญา ตลอดจนความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยอง ไทลื้อ ไทยวน กะเหรี่ยง และชาวมอญ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง ๘ อำเภอของจังหวัดลำพูน ทำให้จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีทุนทางวัฒนธรรมเข้มแข็งในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาหารการกิน วัดวาอารามสถาปัตยกรรม ตลอดจนประเพณีท้องถิ่น และทุนวัฒนธรรมดังกล่าวเหล่านี้ยังคงมีการสืบทอดรักษา และประยุกต์ใช้เพื่อการยังชีพโดยลูกหลานชาวลำพูนในปัจจุบัน

จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนจึงได้จัดกิจกรรม : ลำพูนเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สู่เศรษฐกิจสรรสร้าง สู่ความมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกิจกรรม ROAD SHOW งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดลำพูน พ.ศ. ๒๕๖๖ (Lamphun Cultural Product of Thailand Fair 2023) เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว 

โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้มี มุ่งเน้นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดลำพูน  ที่มีรากฐานการผลิตที่ยืนอยู่บนวัฒนธรรมดั้งเดิมและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย  โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม,  นางดวงกมล ยิ้มละมัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน, ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงาน

กำหนดการจัดกิจกรรม : ในโครงการนี้มีการจัด ROAD SHOW เป็นจำนวน ๒ ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นในจังหวัดลำพูน ณ ศูนย์การค้าแจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอลล์ ในวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่าน และในครั้งที่ ๒ นี้ จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม ๙ แขวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๒-๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.-๒๐.๓๐ น. 

ภายในงานพบกับ การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดลำพูน (CPOT LAMPHUN) ของทั้ง ๘ อำเภอ, การสาธิตผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น, การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น, การจัดแสดงนิทรรศการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดลำพูน (Exhibition of Lamphun Cultural Product Development Project) และกิจกรรมนาทีทองส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.