Header Ads

สสปท. จัดสัมมนาความปลอดภัยในการทำงานระดับนานาชาติ ยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย และชีวอนามัยสู่ระดับสากล

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงแรงงาน  จัดงานสัมมนาด้านความปลอดภัยในการทํางานระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference (OAIC) ภายใต้แนวความคิด “Foresight for Safety; Creating safer and healthier lives” ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2566 หวังผลสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวทางด้านความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทํางาน พร้อมผนึกความร่วมมือด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับบุคลากรทุกสาขาอาชีพ


นางบุปผา พันธุ์เพ็ง ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. กล่าวว่า งานสัมมนาในปีนี้ เน้นการส่งเสริมและสร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงให้เกิดงานวิจัย องค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านความปลอดภัยในการทำงานให้สอดคล้องกับกระแสหลักของโลก เป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจองค์กรของเรา และสร้างเครือข่ายการทำงานกับองค์กรในระดับและต่างประเทศ ภาครัฐ เอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา พร้อมกันนี้จะนำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความปลอดภัยเพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านวิชาการให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงของประเทศไทยและโลกในปัจจุบัน โดยเราได้รวบรวมกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ ทั้งงานสัมมนาทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการ การสาธิตด้านความปลอดภัย การประกวดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและสร้างการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสากล และเป็นการสนับสนุนให้บุคลากร รวมทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยและปฏิบัติงานโดยอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์หรือลดน้อยลงที่สุด การป้องกันโรคจากการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการประสบอันตรายในภาพรวมของประเทศลดลงอย่างยั่งยืน สนองต่อวาระแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญมาโดยตลอด


โดยภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทํางานระดับนานาชาติ ได้แก่ เวทีนำเสนอผลงานวิชาการจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์เชิงวิชาการและนำมาปรับใช้กับสังคมปัจจุบัน (Section of Insight Knowledge Sharing) เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านงานส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานร่วมนำเสนอประเด็นที่ทันต่อสถานการณ์โลก สร้างแรงบันดาลใจในด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืน (Section of inspire) และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย (Section of Interaction)


หากคุณคือหนึ่งในบุคลากรที่ต้องดูแลและใส่ใจด้านความปลอดภัยในการทำงาน ผู้บริหาร, เจ้าของกิจการงานด้านความปลอดภัย อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ, สมาคมที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และกลุ่มผู้ที่สนใจงานด้านความปลอดภัยฯ สสปท. ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน OAIC 2023 และ รับชมการเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยสามารถรับชมถ่ายทอดสดได้พร้อมกันทั่วโลก ผ่าน https://www.facebook.com/tosh.or.th  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หรือร่วมงานสัมมนาพร้อมชมนิทรรศการด้านความปลอดภัยจากองค์กรชั้นนำ อาทิ ศูนย์ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันพระบรมราชชนก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ณ True Digital Park Grand Hall สุขุมวิท 101 กรุงเทพมหานคร  ลงทะเบียนร่วมงานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.oaicth.com หรือ โทร 02-448-9111 ต่อ 603 , 06-1420-1371 E-Mail : oaicth@tosh.or.th

 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.