Header Ads

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จับมือ นิด้า และ บพข. พัฒนาผู้ประกอบการก้าวสู่มาตรฐานสุขอนามัยระดับสากล GBAC

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จับมือ นิด้า และ บพข. พัฒนาผู้ประกอบการก้าวสู่มาตรฐานสุขอนามัยระดับสากล GBAC Star หวังช่วยสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวภูเก็ตสู่สากล
เมื่อเร็วๆนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์(นิด้า) บริษัท ซี พาร์ทเนอร์ โซลูชั่น จำกัด และ โรงแรมเครือบางแสนกรุ๊ป โดยการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีเปิดกิจกรรม “เปิดตัวการขอรับรองมาตรฐานสุขอนามัยระดับสากล GBAC Star” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยระดับสากล GBAC Star
ผู้ช่วยศาตราจารย์ สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข. กล่าวว่า การให้การสนับสนุนงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ บพข. ให้ความสำคัญและสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันโครงการนี้ที่เริ่มจากความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการที่ต้องการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในด้านสุขอนามัย ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะหลังการเกิดการระบาดของโควิด 19 จึงถือได้ว่าการดำเนินการของโครงการนี้จะเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยหลังจากสถานการณ์ลดความรุนแรงลงได้อีกด้วย

อาจารย์นวลสมร อุณหะประทีป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า โครงการวิจัยนี้มี ผศ.ดร. โชคชัย สุเวชวัฒนกูล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นรองหัวหน้าโครงการ มีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาต้นแบบวิธีการดำเนินการของผู้ประกอบการไทยในการขอรับการรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยระดับสากล GBAC STAR ของ ISSA-The Worldwide Cleaning Industry Association ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในปัจจุบันมีองค์กรที่ผ่านการรับรองทั่วโลกมากว่า 1,600 แห่ง โดยการสร้างต้นแบบองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวที่มีเจ้าของเป็นคนไทยให้ผ่านการรับรองมาตรฐานซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางการท่องเที่ยวไปจนถึงธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ต้นแบบท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้นแบบระบบขนส่งสาธารณะและเรือสำราญได้แก่ นิกรมารีน จังหวัดภูเก็ต ต้นแบบสปาและการบริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม ได้แก่ สุโขเวลเนส แอนด์ สปา รีสอร์ต และต้นแบบศูนย์จัดการประชุมขนาดใหญ่ได้แก่ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮริเทจ ที่ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมการเปิดตัวการขอรับรองมาตรฐานในวันนี้ ผลของการดำเนินโครงการวิจัยในครั้งนี้นอกจากธุรกิจท่องเที่ยวและบริการของไทยจะได้รับการยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยให้ไปสู่ระดับสากลแล้วยังจะก่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจการให้ปรึกษาด้านการรับรองมาตรฐานสุขอนามัยในภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทยได้ต่อไปอีกด้วย  

คุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม กรรมการผู้จัดการเครือบางแสนกรุ๊ป กล่าวว่า เครือบางแสนกรุ๊ปที่ประกอบด้วยโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ โรงแรมเอส.ทู บางแสน โรงแรมบางแสนวิลล่า และ ศูนย์ประชุมบางแสนเฮอริเทจ มีความมุ่งมั่นที่ยกระดับมาตรฐานการบริการของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังการเกิดการระบาดของโควิด 19 ระบบสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญที่เราให้ความสำคัญมากขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ โดยที่ผ่านมาเราก็ได้รับรางวัล The Best of Sha Plus จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกด้วย
การที่ศูนย์ประชุมบางแสนเฮริเทจ ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยในวันนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันสำคัญที่ธุรกิจของเราจะได้รับการยกระดับมาตรฐานการทำงานด้านสุขอนามัยของเราให้เป็นยอมรับในระดับโลก ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรของเราทุกคนมีความพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะร่วมสนับสนุนการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้เพื่อให้ศูนย์ประชุมบางแสนเฮริเทจได้รับการรับรองมาตรฐานสุขอนามัยระดับสากล GBAC Star ประเภทศูนย์ประชุมเป็นแห่งแรกในอาเซียน

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.