Header Ads

วธ. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

วันที่ 2 เมษายน เวลา 08.00 น. ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พระพรหมวชิรเวที กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และประชาชนเข้าร่วมในพิธี 

นายอิทธิพลกล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านการพระศาสนา พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงเป็นแบบอย่างแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติ ทรงเป็นมิ่งขวัญและที่เคารพเทิดทูนของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ ในการนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเชิญชวนผู้นำองค์การทางศาสนา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล โดยในส่วนกลาง ร่วมกับวัดปทุมวนาราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตร ส่วนภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมจากมหาชาติเวสสันดรชาดกมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน อันเป็นการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ สามารถดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 

นอกจากนี้ ในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกปี กรมการศาสนายังได้จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรชาวไทยได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญความดีถวายพระราชกุศล และร่วมสืบสานประเพณีการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาแล้วกว่า 10 ปี โดยในปีนี้กรมการศาสนาได้ร่วมกับวัดยานนาวา เขตสาทร จัดกิจกรรมฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 รวมทั้งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค ได้แก่ วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้จัดกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา และจะจัดกิจกรรมฯ ณ วัดพิชโสภาราม จังหวัดอุบลราชธานี วัดปางล้อ และวัดในสอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดราชบุรณะ จังหวัดชุมพร และวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ต่อไป 

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.