Header Ads

อว. ร่วมกับ มช. และเครือข่ายนักวิจัย กางงานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมแก้ไขปัญหา PM2.5

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และเครือข่ายนักวิจัย ร่วมประชุมหารือการนําผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้แก้ไขปัญหา PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน  ศ.ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ นำโดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา และ ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ร่วมหารือในการประชุมดังกล่าว

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอผลงานโดยคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ. ดร.สมพร จันทระ พร้อมทีมนักวิจัยจาก มช. และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ พร้อมรับฟังนโยบายของกระทรวง อว. ที่ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ทำงานในภารกิจการแก้ไขปัญหา PM2.5 และสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยและพื้นที่รับผิดชอบต่อไป จากนั้นได้เยี่ยมชมนวัตกรรมห้องปลอดฝุ่น Safe Zone ภายในหอพักนักศึกษา และงานวิจัยและนวัตกรรมของศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมเยี่ยมงานวิจัยโรงเรียนปลอดฝุ่น และ หอต้นไม้ฟอกอากาศ เป็นต้น 


No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.