Header Ads

CPF ได้รับคัดเลือกเป็นบ.นำร่อง ร่วมโครงการ วีกรีน ม.เกษตรฯ ต้นแบบนำเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่การปฏิบัติจริง


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หรือ ซีพีเอฟ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ มาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กร (Circular Economy Management System for the Organization) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ในการปฏิบัติจริงในองค์กร

ความร่วมมือดังกล่าวเพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นโครงการฯระหว่างศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัทเอกชนรวม 32 บริษัท จาก 6 กลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ และอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด โดยได้รับเกียรติจาก ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีลงนาม ร่วมกับบริษัทเอกชน 32 แห่ง โดยในส่วนของซีพีเอฟ โดยบริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก) มีนายเกริกพันธุ์ ดีประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ เป็นตัวแทนลงนาม ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

นายเกริกพันธุ์ กล่าวว่า บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด (โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก) ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทนำร่องเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบการรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร ร่วมผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่การปฏิบัติจริง เป็นโรงงานนำร่องของซีพีเอฟ จากกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ยกตัวอย่างโครงการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีการดำเนินการในโรงงาน อาทิ การใช้พลังงานทดแทนโซลาร์ รูฟท็อป (Solar rooftop) การนำตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียมาเปลี่ยนเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อผลิตไฟฟ้า ลดของเสียที่ถูกนำไปกำจัดสู่ภายนอก และการขยายผลโครงการการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ทั้ง solar rooftop และ solar floating จากธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ (โรงงานอาหารสำเร็จรูปโคราช) ซึ่งการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว นอกจากทางโรงงานฯ จะได้รับความรู้ในเรื่องระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้ว ยังเป็นการยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรที่ทราบถึงกฎเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆที่จะนำมาใช้กับเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียน การนำแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ลดปริมาณขยะให้เป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ.2030 หรือ พ.ศ. 2573 ตามเป้าหมายความยั่งยืนของซีพีเอฟ CPF 2030 Sustainability in Action และเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมทั้งตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ด้าน รศ. ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการวีกรีน ในฐานะหัวหน้าโครงการ ฯ กล่าวว่า ประเทศไทยมี BCG Model เป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งได้รับการตอบรับจากภาคเอกชน แต่ยังมีคำถามว่าจะนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติอย่างไร ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม เห็นว่ามาตรฐานเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำการตลาดกับคู่ค้าธุรกิจ หรือประเทศที่ไทยส่งออกสินค้า ซึ่งทั่วโลกมีนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน ดังนั้น การที่ประเทศไทยมีการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก จึงต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการแสดงข้อมูลสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งมาตรฐานการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร เพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งระดับภูมิภาคและระดับสากล

สำหรับโครงการ การพัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนองค์กรเพื่อผลักดันนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือ บพข. ระยะเวลาดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนำร่อง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร จะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่่วยสนับสนุนให้องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดทำระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การลดปริมาณของเสีย ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ช่่วยผลักดันขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนต่อไป

ที่มา: https://prarena.ixz.one/2022/12/cpf-news-cpf-circular-economy.html (ดูรายละเอียดและภาพประกอบเพิ่มเติม)

No comments

Theme images by sololos. Powered by Blogger.